สำหรับผู้สนใจสมัครงาน

สามารถส่งจดหมาย หรือ อีเมล์ พร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณนฤมล ดุษฎี

129 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110