WORK PLUS HAPPINESS

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นสถานประกอบกิจการ “มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนการมอบ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา