PLUS ได้รับการรับรอง ISO14064-1:2018 มุ่งพัฒนาสร้างองค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายกิตติ วชิรจิรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและปฏิบัติการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตเครื่องดื่มและส่งออกรายใหญ่ระดับสากล รับมอบผลการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยเรื่องหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายประวาล ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ทวนสอบและให้การรับรอง ให้เกียรติเป็นผู้มอบ และ นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแสดงความยินดี

PLUS มีนโยบายมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการวัดปริมาณและรายงานผลการปลดปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ PLUS ยังมีโครงการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการติด Solar Rooftop, การใช้พลังานจาก Biomass ทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันเตา และเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

สำหรับมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 เป็นมาตรฐานการจัดการรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อใช้วางแผนในการลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้องค์กรมีความเป็นกลางของคาร์บอน หรือ Carbon neutrality อีกทั้งยังแสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมโดยรวมอีกด้วย