PLUS จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566

PLUS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 87.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.95% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดเผยถึงเป้าหมายรายได้ในปี 2566 เติบโตราว 20-30% จากปีก่อน พร้อมเดินหน้าโครงการลงทุน PET ASEPTIC สำหรับสายการผลิตใหม่ เตรียมแผนขยายช่องทางการจำหน่าย และออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลกที่ชื่นชอบในรสชาติและมาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล