PLUS รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร ต่อยอดอุตสาหกรรมเครื่องดื่มสู่ความยั่งยืน

นายกิตติ วชิรจิรากร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและปฏิบัติการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตเครื่องดื่มและส่งออกรายใหญ่ระดับสากล รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (CARBON FOOTPRINT FOR ORGANIZATION) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ ห้องอบรม องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

โดยเครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร แสดงถึงความมุ่งมั่นของ PLUS ในการให้ความสำคัญในการวัดระดับปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานเพื่อวางแผนในการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์กรรักษ์โลกที่ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อน ร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ.2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2608 ดังวิสัยทัศน์ของ PLUS ที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง บวกประสบการณ์ความสุขให้ผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ PLUS ได้วางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม ที่จะยกระดับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (GHG),พลังงาน และน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิติสังคม สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

#ESGNews #ESGPlus #ThePositiveNews #PLUS #โรแยลพลัส #CARBONFOOTPRINTFORORGANIZATION #คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร #ความยั่งยืน #อุตสาหกรรมเครื่องดื่มสู่ความยั่งยืน