นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ

นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 132/2016
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
  • 4 ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
  • 2553 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ลูกชิ้นปลาอากู๋
  • 2547 – ปัจจุบัน ผู้ทำบัญชีอิสระ