บริษัท โรแยล พลัส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดําเนินการโดย บริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดําเนินการแทนหรือในนามของ บริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับคู่ธุรกิจหรือคู่ค้า คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ามาติดต่อ)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับพนักงาน)
ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
န်ထမ်းများအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကာကွယ်ရေးမူဝါဒ အသိပေးချက် (Privacy Notice For Employees)
ดาวน์โหลด