ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากด ที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรแยล พลัส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดําเนินการโดย บริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดําเนินการแทนหรือในนามของ บริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับคู่ธุรกิจหรือคู่ค้า คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ามาติดต่อ)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน)
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับพนักงาน)
ดาวน์โหลด