รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2566

PLUS ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

PLUS ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (AGM Checklist) 97 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

PLUS ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) ISO 14001

เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งแสดงถึงวิธีการวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งยังเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อการลดผลกระทบและปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการเติบโตขององค์กร

ISO 14064-1:2018 Greenhouse Gases Verification Statement

ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มีการประยุกต์ใช้กับองค์กร โดยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร ที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ (Quality Management System) ISO9001

เป็นระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี (GHPs) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

เป็นระบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้ผลิตอาหาร โดย GHPs เป็นมาตรฐานการจัดการสภาพแวดล้อมของการผลิตให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค และ HACCP เป็นการควบคุมกระบวนการผลิตโดยมีการวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการและกำหนดมาตรการควบคุม

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร

เป็นระบบมาตรฐานการรับรองด้านความปลอดภัยอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจาก Global Food Safety Initiative (GFSI) โดยเป็นระบบมาตรฐานที่โรงงานอาหารทั่วโลกเลือกใช้เพราะตอบโจทย์ด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ISO22000:2018

เป็นระบบการจัดการการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในองค์กร โดยต้องมีการจัดการและควบคุมการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานรับรองว่าผลิตภัณฑ์สะอาด ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นๆ

ระบบคุณภาพที่ได้รับจากทางราชการ

มาตรฐานการยอมรับระดับสากล จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

เป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

เครื่องหมายรับรองอาหารและยา อย.

มาตรฐานแห่งคุณภาพและความไว้วางใจ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย

GMP ในด้านการผลิตอาหารจากกรมปศุสัตว์

ได้รับการรับรองระบบ GMP โรงงาน จากกรมปศุสัตว์เป็นสถานประกอบการส่งออกที่ได้รับการอนุมัติ Est no. 405 สำหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

สัญลักษณ์ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ฉลากโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

มาตรฐานความใส่ใจในสุขภาพจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสู่ผู้บริโภค

ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า Thailand Trust Mark (T Mark)

สัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับสินค้าและบริการของไทย ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์โรงงานสีเขียว

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกอบกิจการโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานด้านแรงงาน

มาตรฐานแรงงานไทย - มรท. ๘๐๐๑:๒๕๕๓

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงานในกระบวนการผลิต ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

แนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ใช้แรงงาน แสดงให้เห็นว่าบริษัทคำเนินกิจการโดยคำนึงถึงคุณภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง