จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้น ในสามมิติ ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางการเงิน, ด้านสังคม การพัฒนาบุคลากร, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, การพัฒนาชุมชนและสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ

รายงานการให้ความเชื่อมันอย่างจำกัดอย่างเป็นอิสระ

Certification

เรามุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาช่วยปรับปรุงกระบวนการภายใน การค้นคว้า พัฒนา และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Sustainability Actions

กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน