ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ
ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพลแสง แซ่เบ๊
นายพลแสง แซ่เบ๊

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ
นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

นายกิตติ วชิรจิรากร
นายกิตติ วชิรจิรากร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ
นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ

ดร.สันติ จิรวัฒนากูร
ดร.สันติ จิรวัฒนากูร

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางนุสรา หม่า
นางนุสรา หม่า

กรรมการ

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กิจการ / กรรมการตรวจสอบ