นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กิจการ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011
  • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ - ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ - ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
  • 2554 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด